Aanmelden

1. De opleiding


Ik meld me aan voor de opleiding:


De opleiding start ik graag
zo snel mogelijk augustus komend schooljaar


Deze opleiding wil ik volgen op
niveau 2 niveau 3


2. Algemene gegevens


Achternaam:

Indien gehuwd meisjesnaam:


Geslacht: M V


Voorna(a)m(en):

Roepnaam:


Nationaliteit:

Geboorteland:


Woon- en verblijfsdocument (W-/V-document):
ja nee n.v.t.

Indien ja, geldig tot:


Geboortegemeente (zoals vermeld op ID-kaart/paspoort)


Geboortedatum:


Burgerservicenummer (voorheen sofinummer):


Adres:

Postcode en woonplaats:


Telefoonnummer / Mobiel nummer:

E-mailadres:


Stuur hier een kopie van beide zijden van je ID-kaart of paspoort mee:

Voorzijde
Achterzijde


Heb je een gezondheidsprobleem? ja nee

Zo ja, om welke beperking gaat het?
Visuele beperking Motorische beperking Epilepsie Orgaanziekte Spraakprobleem Suikerziekte ADHD ADD ODD Auditieve beperking Chronische ziekte PDD-NOS Dyscalculie: rekenproblemen Dyslexie: lees- en spellingsproblemen Licht verstandelijke beperking Autisme


Heb je een Wajong-uitkering? ja nee


Heb je ondersteuning nodig om de opleiding te volgen? ja nee


3. Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)

Alleen invullen als leerling jonger is dan 18 jaar.


Achternaam:


Dhr. Mevr.


Adres:

Postcode:


Telefoonnummer / Mobiel nummer:

E-mailadres:


4. Schoolgegevens


Huidige of laatstbezochte school en vestiging:


Adres:

Postcode en plaats:


Telefoonnummer school:


Naam mentor/decaan:


Soort opleiding en leerjaar:

anders, namelijk
Leerjaar:


Sector / richting:


Diploma: ja nee

Indien ja, jaar

Indien nee, verwacht jaar


Ik ga ermee akkoord dat het RTC tijdens de sollicitatieprocedure mijn gegevens deelt met de arbodienst en het betreffende ROC
Ja